ConferenceCall
Start nu een Conference Call
Ontvang uw pincode:

Privacy Statement Tulp Solutions

gepubliceerd op: 05-07-2023
bijgewerkt op: 05-07-2023

Tulp Solutions B.V. (Tulp Solutions) hecht veel waarde aan de privacy van alle klanten en bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Algemeen

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, verwerken wij (indien nodig) de volgende persoonsgegevens:
Naam
Adres
Emailadres
Telefoonnummer
Bankrekening
Creditcard gegevens

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
het verlenen en/of verbeteren van onze dienstverlening;
voeren van een sluitende financiele administratie;
om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites en/of deze te verbeteren;
om een klacht en/of een reactie op een klacht te verwerken;
het meten en analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes;
nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, producten en diensten (o.a. middels de digitale nieuwsbrief);
afhandeling van aangevraagde informatie of contactaanvraag;
het versturen van conference call pasjes;
om een sollicitatie te verwerken;

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor voorafgaand uw toestemming ontvangen en/of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Rechtsgrond

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:
toestemming van de betrokkene.
het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
het nakomen van een wettelijke verplichting;
het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Tulp Solutions;

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, bent u te allen tijde gerechtigd de verleende toestemming op gelijke wijze weer in te trekken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten en/of aangevraagde diensten en/of anderszins bijdraagt aan onze dienstverlening.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Klikgedrag en bezoekgegevens

Tulp Solutions gebruikt Google Analytics. Daarmee analyseren wij de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Dit doen wij uiteraard op een privacy-vriendelijke manier. Wanneer u onze website bezoekt, worden u gegevens geanonimiseerd. Wij kunnen u dus niet herkennen als persoon.

Cookies

Op onze website gebruiken wij ook cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, maar ook zodat u onze website gemakkelijker kunt gebruiken. Ook plaatsen wij cookies om te voorkomen dat u op onze website te vaak dezelfde informatie ziet. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan een profiel over u.
Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar. Zonder deze cookies werkt onze website niet. Ze zorgen er bovendien voor dat wij onze website kunnen bewerken.

Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies alleen om onze website te verbeteren. Hiermee houden wij bijvoorbeeld bij hoeveel mensen onze website bezoeken. Ook meten wij met deze cookies welke webpagina’s goed worden bezocht en hoe lang mensen onze website bekijken. Deze gegevens zijn volledig anoniem.
Cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of de looptijd ervan verstreken is. Via uw browser kunt u cookies uitzetten. Let wel op: dit kan ervoor zorgen dat onze website minder goed of zelfs helemaal niet werkt.
Wil u niet dat er cookies op uw apparaat worden bewaard? Dan kunt u deze handmatig verwijderen. Wilt u helemaal niet dat onze website cookies plaatst, dan kunt u deze automatisch blokkeren via uw browser:

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen.

Indien er onverhoopt toch een inbreuk in verband met uw gegevens mocht plaatsvinden met waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als u zelf de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tulpsolutions.com.com.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in dit statement geformuleerde doeleinden. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Zo worden telefoonnummers 30 dagen bewaard om eventuel vragen te kunnen beantwoorden. Na 30 dagen worden deze telefoonnumers geanonimiseerd. Voor het kunnen verzenden van de conference call pasjes is een ontvangstadres vereist. Dit adres wordt 30 dagen na het versturen van de pasjes weer verwijderd. Uitgezonderd van voornoemde termijn zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tulpsolutions.com.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking

U kunt contact opnemen via info@tulpsolutions.com.com voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van uw gegevens, om bezwaar te maken tegen of beperking van (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als u wilt dat wij uw gegevens overdragen naar een andere organisatie. Ook voor al uw andere vragen over uw gegevens kunt u bij info@tulpsolutions.com.com terecht.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder indien u vragen en/of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.